سیستم حضور و غیاب تشخیص چهره

پیشرو چین است پایانه های تشخیص چهره ، سیستم حضور در زمان بیومتریک بازار محصول